Investor Relations

Kallelse till årsstämma i Dicopay AB (publ)
Notice of annual general meeting in Dicopay AB (publ)

Aktieägarna i Dicopay AB (publ), org. nr 559108-7787, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 10.30 i Bolagets lokaler på Hangövägen 19 i Stockholm.
The shareholders of Dicopay AB (publ), reg. no. 559108-7787, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Wednesday 15 May 2019 at 10.30 pm CET at the Company’s premises at Hangövägen 19 in Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Right to attend and notification
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:
Shareholders who wish to attend the annual general meeting must:

 1. dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken senast onsdagen den 15 maj 2019,
  be included in the share register maintained by the Company no later than Wednesday 15 May 2019,
 2. dels senast måndagen den 13 maj 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Dicopay AB (publ), Att: Rickard Källander, Hangövägen 19, 115 41 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Dicopay AGM 2019") eller per e-post till rickard@dicopay.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
  notify the Company of their participation and any assistants (no more than two) in the annual general meeting no later than Monday 13 May 2019. The notification shall be in writing to Dicopay AB (publ), Att: Rickard Källander, Hangövägen 19, 115 41 Stockholm (kindly mark the envelope "Dicopay AGM 2019"), or via e-mail: rickard@dicopay.com. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

Ombud m.m.
Proxy etc.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst ett år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 13 maj 2019. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.dicopay.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy’s validity may not be more than one year from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should in order to facilitate the entrance to the general meeting, be submitted to the Company by mail at the address set forth above and at the Company’s disposal no later than on 13 May 2019. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the annual general meeting. A proxy form will be available on the Company’s website, www.dicopay.com, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.

Förslag till dagordning
Draft agenda

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
  Opening of the meeting and election of chairman of the meeting.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and approval of the voting list.
 3. Godkännande av förslaget till dagordning.
  Approval of the proposed agenda.
 4. Val av en eller fler justeringsmän.
  Election of one or more persons to certify the minutes.
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
  The issue of whether the meeting has been duly called.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
  Presentation of the annual report and auditor's report.
 7. Beslut om:
  Resolutions regarding:

  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
   Adoption of income statement and balance sheet.
  2. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   The profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.
  3. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
   The discharge from liability for the board of directors and the general manager.
 8. Fastställande av antal ledamöter, revisorer och styrelsesuppleanter.
  Determining the number of directors, auditors, and deputy directors.
 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
  Determining the fees for the board of directors and the auditor.
 10. Val av styrelse, revisor och styrelsesuppleanter.
  Election of board of directors, auditor, and deputy directors.
 11. Stämmans avslutande.
  Closing of the meeting.

Förslag till beslut
Proposed resolutions

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande
Item 1: Opening of the meeting and election of Chairman of the meeting and appointment of the keeper of the minutes
Styrelsen föreslår att Christian Lagerling, styrelsens ordförande, väljs till ordförande vid stämman.
The board of directors proposes that Christian Lagerling, the chairman of the board of directors, is appointed as chairman of the general meeting.

Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Item 7b: Resolution regarding decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
The board of directors proposes that all funds available for the annual general meeting shall be carried forward.

Punkt 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer
Item 8-10: Determination of the number of directors and auditors, determination of fees to the board of directors and to the auditors, and election of the board of directors and auditors
Förslag avseende fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsearvode samt val av styrelseledamöter kommer att presenteras senast på årsstämman.
Proposals regarding determination of the number of directors, determination of fees to the board of directors as well as election of directors will be presented no later than at the annual general meeting.

Det föreslås följande avseende bestämmande av antalet revisorer, val av revisor samt revisorsarvode.
It is proposed the following with regard to determination of the number of auditors, election of auditors and remuneration for the auditors.

Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.
The number of auditor shall be one registered audit firm.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Remuneration to the auditor is to be paid according to approved invoice.

Föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig.
It is proposed to re-elect the registered audit firm PricewaterhouseCoopers AB for the period until the end of the annual general meeting 2020. PricewaterhouseCoopers AB has announced its appointment of Claes Sjödin as main responsible auditor.

Övrigt
Other
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Hangövägen 19 i Stockholm och på Bolagets webbplats www.dicopay.com enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Copies of accounts, auditor statement and proxy form are available at least three weeks in advance of the annual general meeting. All documents are available at the Company at Hangövägen 19 in Stockholm and at the Company’s website www.dicopay.com in accordance with the above and will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
The shareholders hereby notified regarding the right to, at the annual general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

Kallelse årstämma

Proxy form AGM Dicopay

Fullmaktsformulär årsstämma Dicopay

Styrelsebeslut kallelse till årsstämma